REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ElectricMobile - pojazdy elektryczne

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Poniższy regulamin Sklepu Internetowego ElectricMobile - pojazdy elektryczne, znajdującego się pod adresem electricmobile.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez Sklep Internetowy ElectricMobile - pojazdy elektryczne, zwany dalej Sklepem.

 2. Właścicielem sklepu ElectricMobile - pojazdy elektryczne jest:

  ElectricMobile Grzegorz Kania
  Wadowicka 131
  32-600 Poręba Wielka
  NIP:  5491566706
  REGON: 070752151
  tel:  +48 787 988 466
  e-mail: sklep@electricmobile.pl

  Zwanym dalej Sprzedawcą

 3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2 ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.

 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie będą realizowane.

§3 FORMY PŁATNOŚCI


 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Dostawa
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 DOSTAWA TOWARU


 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w sklepie stacjonarnym w siedzibie firmy.

 2. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem

 3. Dla niektórych towarów możliwy jest jedynie odbiór osobisty. Wynika to np. z gabarytów i/lub masy towaru. W takich sytuacjach jest to wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej. Możliwa jest wtedy dostawa towaru realizowana własnym transportem Sprzedawcy (do indywidualnego ustalenia z kupującym).

 4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 5. W przypadku płatności za pomocą przelewu internetowego, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 GWARANCJA I REKLAMACJE


 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta - której czas trwania standardowo wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W przypadku innego czasu ochrony gwarancyjnej jest to zawarte w opisie produktu.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy na własny koszt, wraz z opisem niezgodności.

 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie dowodu zakupu (paragon, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup w ElectricMobile - pojazdy elektryczne) oraz karty gwarancyjnej (o ile została wydana).

 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 5. Gwarancja nie będzie uznana w przypadku naruszenia "warunków gwarancji" ustalonych przez Producenta towaru i opisanych w książce gwarancyjnej. 

 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego czy też naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 §6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Powyższy termin zaczyna biec od dnia, w którym towar został objęty w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Natomiast dla umowy sprzedaży, której towar ma być dostarczany partiami, termin ten liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii towaru, a gdy świadczenie ma być spełniane przez regularne dostarczanie towaru przez oznaczony czas - od dnia objęcia w posiadanie pierwszej partii towaru.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie:

  • elektronicznej na adres email Sprzedawcy: sklep@electricmobile.pl
  • papierowej na adres Sprzedawcy: 
   ElectricMobile Grzegorz Kania
   Wadowicka 131
   32-600 Poręba Wielka

   Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj

 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem terminu 14 dni od otrzymania towaru.
 5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 8. Koszty bezpośrednie zwrotu towaru pokrywa Konsument.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w zakładce Polityka prywatności/RODO.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
 4. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.